Pirkimo – pardavimo Viskasgroziui.lt taisyklės
TAISYKLĖS1. Bendrosios nuostatos
2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
4. Pirkėjo teisės
5. Pardavėjo teisės
6. Pirkėjo įsipareigojimai
7. Pardavėjo įsipareigojimai
8. Prekių kainos
9. Prekių pristatymas
10. Prekių kokybė
11. Prekių grąžinimas
12. Apsikeitimas informacija. Skundų nagrinėjimo tvarka.
13. Atsakomybė
14. Rinkodara ir informacija
15. Komentarų talpinimas
16. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka
17. Baigiamosios nuostatos
PRIVATUMO POLITIKAI. Pagrindinės sąvokos
II. Bendrosios nuostatos
III. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas
IV. Kitos nuostatos
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios UAB Meta-Solutions pirkimo sudarant nuotolines pirkimo–pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.Viskasgroziui.lt (toliau – Viskasgroziui.lt) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB Meta-Solutions prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, privatumo politiką.
1.2. Šios prekės pardavėjas yra UAB Meta-Solutions, privatus juridinis asmuo, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302897167, registruota buveinė adresu: Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris 8 636 85514", (toliau – „Pardavėjas“).
1.3. Šios Taisyklės ir jos priedu esanti Privatumo politika, sudaranti neatsiejamą Taisyklių dalį, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Viskasgroziui.lt.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Viskasgroziui.lt tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Viskasgroziui.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis Viskasgroziui.lt. Viskasgroziui.lt pirkti gali:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje Viskasgroziui.lt. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.7. Pirkėjas, naudodamasis Viskasgroziui.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.

Į viršų

2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes
2.1. Viskasgroziui.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
2.2. Užsisakyti prekes Viskasgroziui.lt Pirkėjas gali:

2.2.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis; 
2.2.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, apsilankęs Viskasgroziui.lt, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti. 
2.4. Perkant internetu ir už prekes apmokant bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę, užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. 
2.5. Perkant internetu ir už prekes apmokant prekes pristatančiam kurjeriui grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą Viskasgroziui.lt.
2.6. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas Viskasgroziui.lt.
2.7. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš parduotuvės Viskasgroziui.lt pateiktų būdų bei sąlygų:

2.7.1. El. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš Viskasgroziui.lt nurodytų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
2.7.2. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu; 
2.7.3. bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

2.8. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, UAB Meta-Solutions privatumo politika. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Į viršų

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.
3.2. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes jas pristatančiam kurjeriui grynaisiais pinigais arba banko kortele, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis) ir paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, tuo sutikdamas su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra.
3.3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.4. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

Į viršų

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje Viskasgroziui.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

Į viršų

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Viskasgroziui.lt darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Viskasgroziui.lt.
5.2. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais ar banko kortele atsiimdamas prekes, arba Pirkėjui iš anksto apmokėjus už Prekes ir Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet Paravėjas turi teisę užsakymą atšaukti ir grąžinti atgal į Viskasgroziui.lt. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, tokiu atveju Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, mokamus Pardavėjo už atiktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestį, jeigu toks buvo taikomas.

Į viršų

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. 
6.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas Viskasgroziui.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Viskasgroziui.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti Viskasgroziui.lt klientų aptarnavimo skyrių, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Į viršų

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Viskasgroziui.lt paslaugomis, kurių veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir/arba ant prekės ir/arba prekės pakuotėje.

Į viršų

8. Prekių kainos
8.1. Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir/ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Viskasgroziui.lt ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.

Į viršų

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas el. parduotuvės Viskasgroziui.lt puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės. 
9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo pusės. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali pasinaudoti šiose Taisyklėse įtvirtinta teise – atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties (3.1 punkto atveju) arba atsisakyti užsakymo (3.2 punkto atveju). Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.
9.4. Jei Viskasgroziui.lt yra pažymėta, kad tam tikra prekė yra atvykstanti ir yra įvardinamas preliminaros planuojamas prekės atvykimo terminas, Pirkėjas turi teisę palikti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo Pardavėjas atsiųs informaciją apie prekės atvykimą. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdu: per kurjerių tarnybą, siuntų savitarnos terminalus, paštomatuose arba pašto skyriuose.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
9.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

Į viršų

10. Prekių kokybė
10.1. Kiekvienos Viskasgroziui.lt parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad el. parduotuvės Viskasgroziui.lt nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti prekės aprašymą.
10.3. Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.
10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Į viršų

11. Prekių grąžinimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
11.2. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 30 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas.
11.3. Norėdamas grąžinti kokybišką(-as) prekę(-es), vadovaudamasis 10.2. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą. Pirkėjas gali tai padaryti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, raštu informuodamas Pardavėją Kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
11.4. Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). 
11.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
11.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

11.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.
11.6. Kokybiškos ir nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos per kurjerį (paslauga – kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas Viskasgroziui.lt administracijai);
11.7. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių gavimo dienos;
11.8. Grąžinimo kaina 2,99 EUR.
11.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes praėjus 14 dienų, bet nesibaigus 30 dienų nuo dienos, kaip Pirkėjas gavo prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjas taip pat apmoka visas prekių pristatymo išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu ir/ar keitimu.
11.10. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.
11.11. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai, jei prekei nėra nustatytas tinkamumo naudoti terminas.

Į viršų

12. Apsikeitimas informacija. Skundų nagrinėjimo tvarka.
12.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis interneto el. parduotuvės Viskasgroziui.lt skyriuje „Kontaktai“.
12.2. Visi skundai gali būti teikiami UAB Meta-Solutionselektroniniu paštu info@Viskasgroziui.lt arba raštu UAB Meta-Solutions, Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba telefonu 8 636 85514".
12.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

Į viršų

13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės Viskasgroziui.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

Į viršų

14. Rinkodara ir informacija
14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
14.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
14.4. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

Į viršų

15. Komentarų talpinimas
15.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie el. parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.
15.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:

bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke;
nebus reklaminio pobūdžio;
nebus klaidinantis ar įžeidžiantis, taip pat nebus pavartoti necenzūriniai žodžiai;
nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;
nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų.
15.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.
15.4. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.

Į viršų

16. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka
16.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@Viskasgroziui.lt), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
16.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.
16.3. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

Į viršų

17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
17.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
17.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
17.4. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - www.vvtat.lt/index.php?470187665 ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
17.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.
Į viršų

 
Pirkimo – pardavimo Viskasgroziui.lt taisyklių priedas
PRIVATUMO POLITIKA
I. Pagrindinės sąvokos
1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas - UAB Meta-Solutions, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302897167, buveinės adresas Saltoniškių g. 29, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (Valstybės įmonė „Registrų centras“, Kauno filialas), esanti Elektroninės parduotuvės administratoriumi.

2. Klientas arba Duomenų subjektas - veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo arba nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejį), kuris naudojasi Bendrovės Elektroninės parduotuvės Paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė vadovaujantis šia Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu www.Viskasgroziui.lt. 

4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.

5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

6. Asmens duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.

8. Slapukas – atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninės parduotuvės tinklapio į Elektroninės parduotuvės lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninės parduotuvės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.

12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

Į viršų

II. Bendrosios nuostatos
13. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 

14. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika, Bendrovės vidaus Asmens duomenų tvarkymo tvarka.

15. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

15.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
15.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 
15.3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
15.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
15.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
15.6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
15.7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

16. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje. 

17. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. 

18. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje. 

19. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas. 

20. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

21. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į el.parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

22. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

Į viršų

III. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas
23. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

23.1. Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), pirkimų istorija (pirktų prekių rūšys, išleistų pinigų sumos), telefono numeris;
23.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu, tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
23.3. Nuolaidų kortelių lojalumo programų administravimo tikslu, tvarkomi šie Asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. 
23.4. Elektroninių užklausų administravimo tikslu, Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, lytis telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
23.5. Telefoninių pokalbių įrašymas vykdant elektroninę prekybą, gaunant sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, vykdant sutartinius įsipareigojimus, sprendžiant iš sutarčių kylančias pretenzijas ir ginčus, užtikrinant ir gerinant aptarnavimo kokybę. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas.

24. Tiek registruodamasis Elektroninėje parduotuvėje pirmą kartą, tiek darydamas kiekvieną užsakymą Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso, adreso, amžius, lyties, gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus (e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinutes), Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę žemiau nustatyta tvarka, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

25. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 24 punkte esantį savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu info@Viskasgroziui.lt arba telefonu 8 636 85514" arba raštu UAB Meta-Solutions, Saltoniškių g. 29, Vilnius, ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų (e. naujienų su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinučių). Klientas turi teisę įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomis Tiesioginės rinkodaros tikslu paskambinęs atsakingam asmeniui telefono Nr. 8 636 85514 arba elektroniniu paštu info@Viskasgroziui.lt. Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas nutraukiamas Kliento aiškiai išvardintu elektroninio paštu ir/ar telefono ryšio numeriu. 

26. Klientas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške. Tai yra speciali atsisakymui nuo naujienlaiškių skirta nuoroda, kurią paspaudus atsiranda vaizdas su visų duomenų bazių, skirtų skirtingiems prekių ženklams, pavadinimais, iš kurių vartotojai yra siunčiami pranešimai, ir yra galimybė atsisakyti prenumeratos iš vienos ar visų duomenų bazių.

27. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

27.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
27.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
27.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
27.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Kliento interesai nėra svarbesni;
27.5. Reikalauti, kad būtų apriboti Bendrovės asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
27.6. Reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Bendrovė persiųstų kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
27.7. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

28. Realizuodamas savo teises, numatytas 27 punkte, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 27 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@Viskasgroziui.lt arba kreipiantis į atsakingą darbuotoją telefono numeriu 8 636 85514 Bendrovė turi teisę koreguoti, keist ar naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę. Į Kliento prašymą Bendrovė pateikia atsakymą per 30 kalendorinių dienų.

29. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

29.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
29.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
29.3. Partneriams, priklausantiems tai pačiai įmonių grupei, esantiems Europos Sąjungos valstybėje narėje, dėl IT sprendimų, finansinės/buhalterinės apskaitos;
29.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

30. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

31. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Parneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Bendrovei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Bendrovės Partneriams, kaip nurodyta 29 punkte.

32. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Klientas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika 25 punkte nustatyta tvarka.

33. Bendrovė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės taikomos Asmens duomenų apsaugos priemonių lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus. Kliento asmens duomenys yra šifruojami nuo jo autorizacijos Elektroninėje parduotuvėje momento. Pirkimo procedūra vykdoma per https:// protokolą. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik Bendrovės įgalioti asmenys.

34. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje. 

35. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu. 

36. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus, kaip aprašyta tinklapio informacinės lentelės apie slapukus nuorodoje.

Į viršų

IV. Kitos nuostatos
37. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami Elektroninėje parduotuvėje